Organizace školního roku 2021/2022 ohledem ke Covid-19

S ohledem ke COVID-19 se bude naše škola řídit pokyny MŠMT a MZ.

Manuál k provozu škol a testování.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.

Děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Testování.

1) Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Žáci si mohou přinést vlastní certifikovaný test nebo potvrzení o provedeném testu nebo o očkování nebo o prodělané nemoci. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření:

a) povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech;

c) převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

d) nesmí zpívat,

e) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.

2) Žáci 2. – 9. tříd se budou testovat 1., 6. a 9. 9. 2021. Žáci 1. tříd se budou testovat 2., 6. a 9. 9. 2021. Žákům 1. – 3. tříd mohou při testování pomáhat rodiče, kterým v této době umožníme vstup do školy.

V případě, že dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Musí být omluven v souladu se Školním řádem.

12.   Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po ukončení absence je žák povinen předložit písemnou omluvu v žákovské knížce nejpozději druhý den po příchodu do školy. Pokud tak neučiní, bude jeho absence považována za neomluvenou. V odůvodněných případech si škola vyhrazuje právo ověřit nepřítomnost žáka u patřičných organizací či institucí.

Pro komunikaci s vyučujícími používejte služební emaily (jsou uvedeny na stránkách školy www. zsukaplicky.cz) a komunikační systém Škola Online (https://portal.dmsoftware.cz/).

Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.