Vedoucí školní družiny: Irena Hajnalová
Vychovatelky: Klára Huráčová, Lenka Tomečková
Pracovní doba: 6:00 – 7:45, 11:40 – 16:30
Úplata: 200 Kč / měsíc
Telefon: 596 511 093 (sekretariát ZŠ)
Mobil: 704 246 712 (ŠD – po 14. hodině)

V letošním školním roce 2020/2021 má školní družina 3 oddělení.

Rozmístění tříd:

 1. oddělení: Lenka Tomečková
 2. oddělení: Irena Hajnalová
 3. oddělení: Klára Huráčová

INFORMACE O PROVOZU ŠD

 • Děti ji navštěvují před vyučováním a po skončení výuky, provoz je tento školní rok 6:00 – 16:30 hodin.
 • Přihlašují se formou zápisu do ŠD, úplata za pobyt dítěte je 150 Kč na měsíc.
 • Obědy se platí převodem z účtu, informace u vedoucí stravování, tel. číslo 596 511 377.
 • Pobyt dítěte je závazný, provoz a činnost není možné narušovat dřívějším odchodem. Děti je možné vyzvedávat v 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hodin.
 • V případě nutnosti můžete do školní družiny volat až po 14. hodině
 • na tel. číslo 704 246 712.
 • Děti si přinesou papírové kapesníčky, tuhé lepidlo (Kores), šťávu k zajištění pitného režimu, převlečení pro pobyt venku v označené tašce.

Aktuální informace, změny odchodů apod. jsou dětem zapisovány do družinových notýsků.

Režim dne ve školní družině

 • 6:00 – 7:45 Ranní provoz, scházení se dětí, rekreační činnost.
 • 11:40 – 13:30 Scházení dětí, evidence docházky, osobní hygiena, oběd, rekreační hry, odpočinek po obědě, relaxace, předčítání, poslech DVD.
 • 13:30 – 15:00 HLAVNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná, akce mimo školní družinu – návštěva knihovny, Domu dětí, školního hřiště, vycházky).
 • 15:00 – 16:30 Rekreační činnost, logopedická činnost, příprava na vyučování, individuální činnost dle zájmů dětí.

Další informace

Činnost školní družiny
Činnost školní družiny vychází z plánu práce školy a zpracovává 6 základních námětů.

Ranní družina
Žáci mohou chodit do ranní družiny nepravidelně, nemusí to dopředu hlásit paní vychovatelce. Do budovy přicházejí hlavním vchodem. Příchod do ranní družiny je možný od 6:00 do 7:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny
Vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí údajem uvedeným na přihlášce.
V případě, že během roku budete žádat změnu odchodu dítěte z družiny, ohlásíte toto vychovatelce, která si změnu zaznamená.
Pokud má dítě odejít ze školní družiny samo, musíte to sdělit písemně v deníčku s dobou odchodu, datem, podpisem a údajem, že dítě odchází samostatně.
Pokud je uveden odchod s doprovodem, je dítě svěřeno pouze tomu, kdo je jmenovitě uveden.
Jestliže žák nemá uvedený čas odchodu, zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout osobně.

Povinnosti žáků
Ztráty i jakékoliv úrazy musí žák neprodleně ohlásit paní vychovatelce.
Žák se musí řídit Vnitřním řádem školní družiny.