Zajištění poradenských služeb poskytovaných ve škole ve školním roce 2022/2023:

Výchovný poradce  Mgr. Iveta Plošková – vedoucí ŠPP

(sborovna)

Konzultační hodiny:

pondělí: 7,30 –  8,00

úterý:  12,45 – 13,30

čtvrtek: 7,30 – 9,30  

denně –  po domluvě

Telefonické spojení: 596 511 093 – sekretariát

iveta.ploskova@zsukaplicky.cz

Školní metodik prevence –   Mgr. Dana Michelsohnová – zástupce ředitele školy

Konzultační hodiny:

pondělí: 13,30 – 14,00   

středa: 9,00 – 10,00

denně –  po domluvě

Telefonické spojení: 739 564 741               596 511 093 – sekretariát

danuse.michelsohnova@zsukaplicky.cz

Školní speciální pedagog –  Mgr. Šárka Němcová

 (pracovna ŠPP naproti sekretariátu školy)

Konzultační hodiny:

pondělí: 9,20 – 10,00       13,40 – 14,40

úterý: 9,40 – 10,00

čtvrtek: 7,30 – 8,00 9,00 – 10,00

pátek: 7,30 – 8,00

denně –  po domluvě

Telefonické spojení: 731 743 160                  596 511 093 – sekretariát

sarka.nemcova@zsukaplicky.cz

Školní psychologMgr. Karin Pečonková

Konzultační hodiny pro rodiče:

Úterý: 14,00 – 15,00 (po předchozí domluvě)

Možno domluvit se i na jiný termín.

Konzultační hodiny pro žáky:

Úterý: 7,40 – 8,00 9,40 – 10:00 (velká přestávka)

Čtvrtek: 7,40 – 8,00 9,35 – 10,00 (velká přestávka)

V jiné dny možnost po předchozí domluvě.

Telefonické spojení: 778 887 233

Napln-prace-skolniho-psychologa

KONCEPCE ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO  PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům.

Strategický cíl:

Vytvořit funkční komunikační systém odborné podpory, který zabezpečuje nezbytné podmínky pro zajištění růstu kvality školy.

Cíle ŠPP:

 1.   péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…, žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)

2.    poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)

3.    práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)

4.    práce v oblasti prevence rizikového chování (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou –  práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)

5.    osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)

6.    kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace)

7.   řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech).

Podmínkou pro poskytování školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Základní etická pravidla pro poskytování poradenských služeb ve škole:

1) Profesionální odpovědnost

osobní názory nebo předsudky nemají ovlivnit rozhodování, chrání se blaho žáků, rodičů, učitelů a pedagogů, kolegů, zaměstnavatelů, jedná se v souladu s jejich zájmy, služby žákům se poskytují pouze se souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců, mimo krizové intervence

2) Důvěrnost informací

informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozví v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

3) Odborný růst

 školní specialisté si udržují přehled o nejnovějších vědeckých a odborných poznatcích své disciplíny

4) Profesionální vztah

  -s žáky – odborník musí jednat vždy v zájmu dítěte

  –s rodiči – rodičům se poskytuje vyčerpávající informace o všech krocích v práci s jejich dítětem a    

 to tak, aby sdělovanému obsahu porozuměli

  –s kolegy a zaměstnanci školy– odborní pracovníci školního poradenského pracoviště jsou členy  

  pedagogického týmu ve škole, snaha o rozvíjení kooperativních vztahů nesmí nikdy překročit

  zájmy klientů

Zajištění poradenský služeb poskytovaných ve škole:   

 • výchovným poradcem – vedoucí ŠPP
 • školním speciálním pedagogem
 • školním metodikem prevence  

Standartní činnosti jednotlivých členů poradenského pracoviště

Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Výchovný poradce

 • profesní orientace žáků
 • zvýšená absence žáků
 • řešení problémového chování žáků
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ
 • koordinace a administrativa přihlášek na SŠ

Školní speciální pedagog

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ
 • spolupráce s mateřskými školami a rodiči předškoláků
 • participace na přípravě zápisu do 1. ročníku

Školní metodik prevence

 • zajišťování tvorby Minimálního preventivního programu pro žáky, jeho kontrola a realizace
 • poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky
 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům