• Vstup do školní jídelny je žákům povolen od 11,45 do 13,45 hodin po dobu výdeje obědů.
 • Žáci vstupují do školní jídelny v doprovodu pedagoga. Strávník si vezme tác a příbor, u výdejního okna dostává polévku, která je nalita všem strávníkům včetně pedagogů pracovnicí ŠJ, u vedlejšího výdejního okna obdrží oběd a příkrm (ovoce, salát). V prostoru ŠJ je umístěna várnice s pípou, kde si strávník nalije nápoj. Podle možnosti si strávník může přidat přílohu, příkrm, polévku. Po konzumaci odnese tác k okýnku na použité nádobí, zde odloží zvlášť tác, talíře a příbory do sběrného koše.
 • Ze školní jídelny není dovoleno vynášet potraviny – vyjma ovoce a tyčinek.
 • Začátek a konec výdeje: 11,45 – 13,45 hodin.
 • Přihlašování obědů: obědy se platí trvalým příkazem vždy ke dni 20. daného měsíce, v ojedinělých případech hotově u vedoucí ŠJ poslední den v měsíci. Obědy se platí předem. Od 7,30 – 8,00   od 10,00 – 11,40   od 14,00 – 14,30 ( vchod do ŠJ)
 • Vedoucí školní jídelny vyvěsí výši stravného za jednotlivý měsíc výběru v prostorách ŠJ. Obědy se mohou platit během celého měsíce, vždy den předem, týká se to strávníků ,kteří platí hotově např. pondělky ,čtvrtky atd.
 • Po zaplacení předloží strávník průkazku k orazítkování , vždy poslední dva dny v měsíci u vedoucí ŠJ od 11,45 – 13,45 hod., na každý měsíc zvlášť.
 • Žák je povinen průkazku předložit při výdeji obědů. Bez předložení orazítkované průkazky nebude oběd vydán. Při ztrátě průkazky je žák povinen vyřídit si novou u vedoucí ŠJ za poplatek 5,-.
 • Při ztrátě nebo zapomenutí průkazky tuto skutečnost nahlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Odhlásit a přihlásit oběd je možno telefonicky na č. 596 511 377 u vedoucí ŠJ nejpozději do 9,00 hodin v daném dni.
 • Pozor! Školní výlety, školu v přírodě, lyžařský výcvik a jiné kurzy si rodiče odhlašují sami.
 • Vánoční, jarní , velikonoční, podzimní prázdniny, ředitelské volno, se odhlašuje všem  strávníkům automaticky.
 • V době nemoci si lze neodhlášený oběd odnést v jídlonosiči, a to v době od 11,15 do 11,30 hodin. Neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nemoci dítěte, ostatní obědy se musí odhlásit.
 • Pedagogické dozory v prostoru ŠJ jsou vyvěšeny na nástěnce v jídelně.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky, jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými, bezpečnostními a společenskými pravidly při stolování.
 • Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ nebo kuchařce.
 • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje, čistota stolů) zajišťují pracovnice provozu.
 • Jakýkoliv úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi.
 • Připomínky rodičů ke stravování přijímá vedoucí ŠJ.
 • Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na internetových stránkách.