1. Děti se do ŠD přihlašují formou zápisu, oddělení se naplňuje do 30 dětí a ty jsou přihlášeny k pravidelné docházce. Přednost mají mladší děti. Za přechod dětí ze tříd do ŠD zodpovídá učitel. Z ranní družiny odcházejí děti do tříd samostatně, dohled nad žáky zajišťují dozorující učitelé. Žáky 1.tříd převádí do tříd vychovatelka. Učitelé informují vychovatelky o jakékoliv změně rozvrhu. Pokud žák odchází na mimoškolní aktivity, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka po určenou dobu zodpovědnost za dítě. Zodpovědnost přebírá vedoucí kroužků.
 2. Úplata za pobyt dítěte ve ŠD činí 150,- Kč na měsíc. Vybírá se ve dvou splátkách. Za 1. pololetí 750,- Kč při zápisu do ŠD, za 2. pololetí v posledním lednovém týdnu rovněž 750,- Kč. Úplata za umístění žáka do ŠD byla stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 sb. V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu v daném termínu, bude účast žáka ve ŠD ukončena. Odhlášení dítěte ze ŠD lze pouze písemnou formou, a to předem – nejpozději poslední pracovní den v měsíci na měsíc další.
 3. Obědy se platí převodem z účtu. V době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte se odhlašují u vedoucí stravování, taktéž se dítě omlouvá písemnou formou ve školní družině.
 4. Pobyt dítěte je závazný. K mimořádnému samostatnému odchodu ze ŠD je třeba písemný zápis do družinového notýsku. Zápis obsahuje celé jméno dítěte, podpis zákonného zástupce a datum. Nemá-li dítě tento zápis, bude ze ŠD uvolněno dle času uvedeného na zápisovém lístku, a to pouze v případě, že odchází samostatně. Žádat o uvolnění dítěte ze ŠD telefonicky nelze.
 5. Provoz ŠD a činnosti nelze narušovat dřívějším odchodem /před 15. hodinou/. V době 13:30- 15:00 probíhá hlavní činnost v ŠD i mimo. Děti lze vyzvedávat pouze v 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 hodin! Děti přicházejí a odcházejí ze školy pouze hlavním vchodem, proto doprovod čeká na děti ve vestibulu školy.
 6. Do ŠD si dítě přinese hygienické potřeby (balení papírových kapesníků, toaletní papír), šťávu k zajištění pitného režimu, převlečení označené jménem a třídou v označené tašce, aby nedocházelo k záměnám!!
 7. Děti si přinesou na začátku školního roku šťávu z domova, tu poté mohou během roku používat k zajištění pitného režimu
 8. Děti se mohou připravovat na vyučování po 15. hodině. U dětí z prvních tříd jen po dohodě s vychovatelkou ŠD.
 9. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, který soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrozil zdraví a bezpečnost ostatních dětí.
 10. Na přání rodičů lze zařadit sourozence do stejného oddělení.
 11. Informace o mimořádných akcích ŠD budou rodičům sděleny písemně.
 12. Dočasné umístění dítěte ve ŠD je možné po dohodě s ředitelem školy.
 13. Týdenní plán činnosti organizovaných ŠD je vyvěšen v každém oddělení ŠD.
 14. Informace u vychovatelky, v případě nutnosti, v 11:30 hod. nebo po 15. hodině.
 15. Oddělení se spojují v případě společných zájmových činností nebo po ukončení pracovní doby jedné vychovatelky.
 16. ŠD využívá ke své zájmové činnosti další prostory školy (tělocvična, cvičná kuchyně, jídelna), proto zbytečně nezvoňte, jen ve stanovenou dobu!!
 17. Pokud si dítě rodič nevyzvedne po skončení provozu ŠD, pokusíme se spojit telefonicky. Po skončení pracovní doby vychovatelky zodpovídají za své děti zákonní zástupci.
 18. Telefon ZŠ sekretariát: 596 511 093, jídelna 596 511 377.
 19. Za vlastní hračky, cenné věci, telefon, peníze aj. škola ani ŠD neodpovídá.
 20. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD, řídí se pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD, provozním řádem tělocvičny a jídelny. Také při hrách žáci dbají na bezpečnost. Každé zranění jsou povinni ihned hlásit vychovatelce a ta úraz oznámí zákonnému zástupci dítěte.
 21. V prostorách ŠD žáci udržují pořádek, nepoškozují vybavení ŠD, hračky a hry. V případě poškození nebo zničení bude požadována náhrada.

V Orlové dne 26. 8. 2020