Informace k provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost dětí zařazených do přípravné třídy základní školy a žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy – je nutné myslet na vhodné oblečení a obutí dětí.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tito žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem a to od 4. 1. 2021 v čase 11,00 – 11,30 hod. Výdej obědů v jednorázovém obalu, jídlonosiči či jiných hygienicky čistých nádobách bude organizován tak, aby respektoval všechna platná epidemiologická nařízení dle možností a podmínek zařízení školního stravování. Obědy se budou vydávat u zadního vchodu školy v blízkosti kanceláře vedoucí školní jídelny. Pokud máte zájem o stravování ve školní jídelně, musíte své dítě přihlásit a to nejpozději do 4. 1. 2021 do 9,00 hod. vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 615 091 nebo na email necasova.dasa@seznam.cz. Toto přihlašování se týká pouze dětí, které se od 4. 1. 2021 vyučují distančně (3. – 9. ročník).