Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Dle obdržených informací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR se do školských zařízení budou moci vrátit od 12. 4. 2021 děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování a rotačního střídání v lichých a sudých týdnech.

1. stupeň

V týdnu od 12. – 16. 4. 2021 nastoupí do školy žáci těchto tříd: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A.

V předem určeném čase si třídní učitel vyzvedává své žáky před školou, odvádí je do šaten a následně do testovací místnosti.

Následuje povinné neinvazivní testování 2x týdně (pondělí – čtvrtek), tzv. samoodběr (u žáků 1. – 3. tříd je možná přítomnost zákonného zástupce u testování).

V případě, že své dítě nenecháte otestovat, nemůže se zúčastnit prezenční výuky. Domácí úkoly mu budou zadávány stejným způsobem, jak dítěti nemocnému po následné domluvě s třídním učitelem.

Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu, popř. u osob, které absolvovaly PCR test. Tuto informaci sdělte třídnímu učiteli, následně musíte tuto skutečnost doložit.

V případě, že dítěti vyjde v pondělí AG test pozitivní, odchází do izolační místnosti a přebírá si jej zákonný zástupce.

V případě, že dítěti vyjde ve čtvrtek AG test pozitivní, odchází do izolační místnosti a přebírá si jej zákonný zástupce. Následně všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování, odcházejí společně do karantény. Zákonní zástupci budou o dané situaci informováni. Dítě pak může v doprovodu nebo se souhlasem zákonného zástupce opustit školu.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zřízeních zde.

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách.

Prezenční výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Je tedy nezbytné, aby s sebou měli žáci každý den 2-3 čisté roušky a igelitový sáček na odkládání roušek použitých.

Je zakázán zpěv a tělesná výchova. Děti budou chodit ven, doporučujeme oblečení a boty vhodné pro pobyt venku.

Ve třídách se bude často větrat  – doporučujeme teplejší oblečení.

Třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B se v týdnu od 12. 4. 2021 učí distančně, distanční výuka je pro žáky povinná.

2. stupeň

Nadále probíhá distanční výuka dle stanoveného rozvrhu. Sledujte změny v ŠkolaOnline.

Žáci 9. ročníků mají možnost skupinových konzultací (maximálně po 6) – příprava na přijímací pohovory. Bez povinného testování se této skupinové aktivity nemůžete zúčastnit. Skupinové výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění.

Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu, popř. u osob, které absolvovaly PCR test. Tuto informaci sdělte třídnímu učiteli, následně musíte tuto skutečnost doložit.

Školní jídelna

Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina. Strávníci tříd vzdělávajících se prezenčně jsou automaticky přihlášeni. Pokud se Vaše dítě nebude chtít stravovat ve školní jídelně, musí ho zákonný zástupce odhlásit a to nejpozději 12. 4. 2021 do 9,00 hod. u vedoucí ŠJ na tel. čísle 739 615 091.

Během distanční výuky (i během karantény) mají žáci nárok na odebrání obědů do čistých  jídlonosičů popř. do jiných vhodných obalů. Pokud tedy budete chtít, aby se Vaše dítě po dobu distanční výuky stravovalo ve školní jídelně, musíte jej opět přihlásit a to nejpozději do 9,00 hod. v daném dni.  Tel. číslo do školní jídelny 739 615 091.      

Obědy se budou žákům v distanční výuce vydávat jen v čase 11,00 – 11,30 hod. Mimo vymezený čas nebude výdej obědů umožněn.

Školní družina

Pobyt v družině probíhá ve skupinách (nelze mísit třídy) pouze pro žáky prezenční výuky. Pokud budete využívat ranní družinu v pondělí a čtvrtek, dítě bude testováno už zde.

Děti rodičů IZS a krizové infrastruktury

Dětem rodičů IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.