Výchovný poradce
Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce výchovného poradce:
 • profesní orientace žáků

  testování profesní orientace žáků v PPP, SPC pro zájemce a integrované žákyzajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka, web. stránky)spolupráce se zástupci jednotlivých SŠ , SOU, OU při prezentaci jejich škol, úřadem prácekonzultace s jednotlivými žáky, pomoc při výběru dalšího studiainformování zákonných zástupců žáků ( tř. schůzky, ind. konzultace)odborná pomoc tř. učitelům při zpracování výstupních hodnocenízajištění veškeré agendy spojené s podáváním přihlášek, odesílání přihlášek, přijímacím řízení,vyhodnocení úspěšnosti žáků školy v přijímacím řízení

 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky,

  zprostředkování jejich účasti na soutěžích a olympiádách, odborné a metodické vedení v soutěžíchvyhodnocení účasti v soutěžích, rozbor výkonů a výsledků, odměňování úspěšných řešitelůvést portfólia ( úspěchy, soutěže aj. )metodická pomoc při vytváření individuálních plánů pro nadané děti

 • řeší problémy týkající se chování žákůprůběžně sleduje a hodnotí chování žáků během školní docházkysleduje záškoláctví

 • řídí práci školní výchovné komise
 • individuální porady s rodiči - výukové a výchovné problémy žáků
 • koordinace přechodu žáků 5. tříd na 2. stupeň
 • navrhuje postupy řešení problémového chování žáků, v případě potřeby koordinuje spolupráci třídních učitelů s ostatními subjekty ŠPP
 • organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí
 • spolupracuje při vytváření preventivního programu školy zejména se školním metodikem prevence
 • ve spolupráci s školním metodikem odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů a navrhovat opatření
 • participace při tvorbě IVP

  (žáků se SPUCH a žáků v péči SPC)

 • vede si databázi a dokumentaci -

  integrovaných žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů

  (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány (ve spolupráci s vedením školy, ŠSP a ŠMP)

 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • vede zápisy se schůzek ŠPP
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz