ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
K 1. 2. 2008 bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poslání ŠPP:

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem
na jejich individuální možnosti; řešit příčiny slabého prospěchu; pomáhat uspokojovat
specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků; pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje především na volbu další vzdělávací cesty žáků; nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami.ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenské služby poskytované ve školejsou zajišťovány :

 • školním speciálním pedagogem
 • výchovným poradcem
 • školním metodikem prevence

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími, pedagogickým asistentem a zákonnými zástupci žáků.

Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Školní speciální pedagog - Mgr. Šárka Němcová
(pracovna ŠPP naproti sekretariátu školy)

Hlavní náplní práce:
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování
 • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • péče o žáky talentované
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně-pedagogické péče


Konzultační hodiny:
pondělí 9:40 - 10:00
úterý 9:40 - 10:00
čtvrtek 9:40 - 10:00 a 11:40 - 12:35
+ po telefonické domluvě

Telefonické spojení: 731 743 160
Sekretariát: 596 511 093

Email: sarka.nemcova@zsukaplicky.cz
Výchovný poradce - Mgr. Iveta Plošková
(pracovna VP naproti sekretariátu školy)

Hlavní náplní práce:
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • péče o talentované a nadané žáky
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů


Konzultační hodiny:
pátek 9:40 -10:00
Denně - po telefonické domluvě.

Telefonické spojení na sekretariát: 596 511 093

Email: iveta.ploskova@zsukaplicky.cz

Školní metodik prevence - Mgr. Danuše Michelsohnová
(sborovna)

Hlavní náplní práce:
 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů sociálně-patologických jevů
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů


Konzultační hodiny:
středa 9:40 - 10:40
Denně - po telefonické domluvě.

Telefonické spojení:739 564 741
Sekretariát: 596 511 093

Email: danuse.michelsohnova@zsukaplicky.cz

Číslo mobilního telefonu využívejte v době mimo vyuč. hodiny, případně pro zanechání vzkazu pro zpětný kontakt.
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz