Školní metodik prevence
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační,
informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci
v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce školního metodika prevence:
 • zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky jeho kontrolu a realizaci
 • připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, ...)
 • při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
 • poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami aj.) pro žáky, rodiče, učitele
 • diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
 • pomůže při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků
 • prezentace výsledků preventivní práce školy
 • spolupracuje s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)
 • příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb ve spolupráci se ŠSP participace na vytváření IVP (pro žáky se SPCH)
 • vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních
 • vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů (ve spolupráci s vedením školy a ŠPP)
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz