Projekty školy
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Informace zde.


Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ U Kapličky Orlová – Lutyně

ZŠ U Kapličky je zapojena do projektu s názvem „Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ U Kapličky Orlová – Lutyně“ s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002903“.

Cílem projektu je využívání služeb speciálního pedagoga, dále podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj nadání žáků formou deskových her a zábavné logiky.

Více informací naleznete zde.


MAP - ORP Orlová

ZŠ U Kapličky je zapojena do projektu MAP - ORP Orlová Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách.

Informace zde. Více informací zde.


Školní dílna

ZŠ U Kapličky je zapojena do projektu pro oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, Školní dílna reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1191

Více informací zde.


Čteme s porozuměním

ZŠ U Kapličky je zapojena do projektu pro oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, Čteme s porozuměním reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2517

Více informací zde.


Učitelé online

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Více informací zde. Prezentace zde.


Přírodní vědy moderně a interaktivně
Obrázek Přírodní vědy moderně a interaktivně

Naše škola je zapojena do městského projektu "Přírodní vědy moderně a interaktivně". Zobrazit

I ve šk. roce 2013/14 zůstává škola zapojena do projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, který je zaměřen inovaci výuky přírodních věd na orlovských základních školách.

V loňském školním roce se pedagogové zaměřili na tvorbu inovativních pracovních pomůcek, v současném šk. roce došlo k rozšíření o aktivitu „Podpora talentovaných i slabších žáků v předmětech matematiky, fyzika, chemie a přírodopis“.

Projekt se chýli ke konci a v jeho rámci byly také uskutečněny exkurze Více informací

Více informací o projektu na webových stránkách www.orlovaopvk.cz


Recyklohraní
Obrázek Recyklohraní

Naše škola je od dubna roku 2013 zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svůj svět“, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více informací na webových stránkách www.recyklohrani.cz


EU peníze školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Zobrazit


Nová podlaha v tělocvičně
Obrázek Nová podlaha v tělocvičně

Naše škola získala v rámci projektu ROP novou podlahu v tělocvičně. Více infornací o projektu zde.

Odkazy:
Fotogalerie

Dejte nám šanci poznat svět

Předmětem projektu je pořízení informační technologie (počítače, dataprojektoru a plátna) s napojením na internet do každé kmenové třídy a pořízení elektronických učebnic.

Více informací zde.

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz