Přijímací řízení na SŠ
Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje 9. ročník 31 žáků. Nabízíme vám několik informací, které pomohou žákům při přijímacím řízení. Termíny pro přijímací řízení na SŠ stanoví školský zákon a vyhláška č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ ve znění pozdějších předpisů. Informace lze nalézt na www.msmt.cz.

 • Uchazeč nebo zákonný zástupce podává 1 přihlášku.
 • Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli SŠ do 1. března 2018. Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na http://www.msmt.cz/). Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí.
 • Jednotné termíny přijímacích zkoušek ve sředních školách se stanoví na 12. dubna a 16. dubna pro čtyřleté studium a 13. dubna a 17. dubna 2018 pro šesti a osmiletá gymnázia.
 • Náhradní termín při neúčasti je 10. a 11. května 2018
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí oznámí ředitel SŠ prostřednictvím webových stránek nebo vývěsní tabule.
 • Zákonný zástupce nebo uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, zápisový lístek obdrží žák na dané ZŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to ale neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Odvolání lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí, musí být podepsáno zákonným zástupcem žáka.
 • O výsledku odvolání rozhodne krajský úřad nejpozději do 30 dnů.
 • přihláška na SŠ ke stažení (Excel)
 • Zápisový lístek (Word)
 • vzor zápisového lístku (PDF)
 • on-line testy

www.gwo.cz.cz
www.prace-namiru.cz
www.mamenato.cz
www.istp.cz
www.scio.wz.cz

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz