Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny Dagmar NEČASOVÁ

tel: 596 511 377

E-mail: dagmar.necasova@zsukaplicky.cz

Platby za obědy ve školním roce 2018/2019

Stravné se nezvyšuje, tzn. 1. st. 500,- 2. st. 550,- 3. st. 600,-. Platby probíhají bezhotovostně z Vašeho účtu na účet školy vedený u komerční banky. Číslo účtu: 43-6254440257/0100. Trvalý příkaz zadejte v srpnu 2018 - květnu 2019 vždy ke 20. dni každého měsíce(červen a červenec nezadávejte). Pokud se platba nezobrazí na našem účtu do posledního pracovního dne v měsíci, nebude Vaše dítě v následujícím měsíci zařazeno do stravování.

PLATBY ZA 1 MĚSÍC:

1. stupeň - strávníci 7 - 10 let (1.- 4. třída):500,-Kč
2. stupeň - strávníci 11 - 14 let (5.- 9. třída):550,-Kč
3. stupeň - strávníci 15 a více let:600,-Kč

ČÁSTKY ZA 1 OBĚD:

1. stupeň - strávníci 7 - 10 let:25,-Kč
2. stupeň - strávníci 11 - 14 let:27,-Kč
3. stupeň - strávníci 15 a více let:29,-Kč

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů telefonicky a e-mailem je možné každý den jen do 9:00 hod.
Při odhlašování e-mailem musí být uvedeno jméno a příjmení strávníka, třída a datum
(od kdy do kdy) obědy odhlásit.
Na e-mailovou odhlášku s neúplnými údaji nebude brán zřetel!

Obědy strávníků v prosinci se odhlašují pouze do 19. 12. 2018. Následující dva dny 20. a 21. 12. 2018 si mohou strávníci vyzvednout do jídlonosiče.

Výdej obědů

Obědy se vydávají: 11.45 hod - 13.45 hod.

Placení obědů

Vážení rodiče,

Částky jsou stanoveny na každý měsíc stejné, proto dodržujte jejich výši. V žádném případě nesmí být vyšší ani nižší. Platba neprobíhá na celý rok najednou, ale trvalým příkazem na každý měsíc. Platby na školní rok 2018/2019 se zatím nemění. V případě změny bude vedoucí jídelny informovat rodiče měsíc předem.

Obědy se stále platí a budou platit prostřednictvím Vašeho účtu u libovolného bankovního domu. Trvalý příkaz na částku, která byla vypočtena jako nejvyšší ve školním roce 2018/2019, je nutno zadat ke 20. každého měsíce na účet 43-6254440257/0100, od srpna 2018 do května 2019 ( obědy se platí předem). V červnu a červenci platby neprobíhají!

Počet obědů v daném měsíci ve šk. roce 2018/19:

ZÁŘÍ:18 obědů
ŘÍJEN:21 bědů
LISTOPAD:22 obědů
PROSINEC:15 obědů
LEDEN:21 obědů
ÚNOR:14 obědů
BŘEZEN:21 obědů
DUBEN:
KVĚTEN:
ČERVEN:

Vyúčtování přeplatků probíhá 2x ročně, a to v měsíci červnu a prosinci.

Poslední dva dny v měsíci musí žáci předložit vedoucí školní jídelny průkazky k orazítkování. Žádáme rodiče, aby jejich děti nosily průkaz ke stravování každý den. Netýká se to dětí, které navštěvují družinu.

Žák je povinen průkazku předložit při výdeji obědů. Bez předložení orazítkované průkazky nebude oběd vydán!! Při ztrátě průkazky je žák povinen vyřídit si novou u vedoucí školní jídelny za poplatek 5,- Kč.

Odhlašování obědů bude i nadále probíhat telefonicky na čísle 596 511 377 nepozději do 9:00 hodin v daném dni. Pozor! Školní výlety, školu v přírodě, lyžařský výcvik a jiné kurzy si rodiče odhlašují sami!!!

Výdej obědů do jídlonosičů:
vchod do ŠJ (pro rodiče) od 11:20 do 11:30,
v jídelně (pro strávníky) od 11:15 do 11:30

Doporučení k úpravám jídelníčků

Zde si můžete přečíst doporučení vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, kterése týká skladby jídelníčku.


Sbírka zákonů č. 107/2005 a vyhláška 107 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005 upravuje věkové skupiny strávníků. Do věkové skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (školní rok končí 31. srpna).
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz